23 2coronavirus.pdfNom original: 23_2coronavirus.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par PDFium, et a été envoyé sur dossier-pdf.fr le 27/03/2020 à 20:19, depuis l'adresse IP 81.240.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1146 fois.
Taille du document: 546 Ko (24 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


BELGISCH MONITEUR
STAATSBLAD BELGE
Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de
programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de
artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen
van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van
5 mei 2019.

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la
loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les
articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du
20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du
5 mai 2019.

Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op :

Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse :

www.moniteur.be

www.staatsblad.be
Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen

Direction du Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53,
1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

N. 65

190e JAARGANG

190e ANNEE

MAANDAG 23 MAART 2020

LUNDI 23 MARS 2020

TWEEDE EDITIE

DEUXIEME EDITION

INHOUD

SOMMAIRE

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Service public fédéral Intérieur

23 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, bl. 17603.
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
23 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende bijzondere
maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van
boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, bl. 17611.
Gemeenschaps- en Gewestregeringen

23 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, p. 17603.
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
23 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures particulières dans le cadre la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII
du Code de droit économique, p. 17611.
Gouvernements de Communauté et de Région

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Waals Gewest

Région wallonne
Wallonische Region

Waalse Overheidsdienst

Service public de Wallonie

20 MAART 2020. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de
toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, bl. 17618.

20 MARS 2020. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi
d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le
coronavirus COVID-19, p. 17614.

Öffentlicher Dienst der Wallonie
20. MÄRZ 2020 — Erlass der Wallonischen Regierung über die Gewährung von Ausgleichsentschädigungen im
Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus COVID-19, S. 17616.

24 bladzijden/pages

17602

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
Andere besluiten

Autres arrêtés

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gouvernements de Communauté et de Région
Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Vlaamse overheid

Omgeving

Omgeving

20 MAART 2020. — Besluit van de administrateur-generaal over de
tijdelijke toewijzing van sommige delegaties van handtekening aan
s o m m i g e p e r s o n e e l s l ede n va n de O pe n b a re V l aam se
Afvalstoffenmaatschappij, bl. 17620.

Officiële berichten

20 MAART 2020. — Besluit van de administrateur-generaal over de
tijdelijke toewijzing van sommige delegaties van handtekening aan
so m m i ge p e r so n e e l sl e d e n v an d e Op e nba re Vl a a m s e
Afvalstoffenmaatschappij, p. 17620.

Avis officiels

Grondwettelijk Hof

Cour constitutionnelle

Bericht, bl. 17622.

Avis, p. 17622.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gouvernements de Communauté et de Région
Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Communauté flamande

Vlaamse overheid

Vlaamse overheid

Mobiliteit en Openbare Werken

Mobiliteit en Openbare Werken

21 MAART 2020. — Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, bl. 17623.

21 MAART 2020. — Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, p. 17623.

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

17603

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
[C − 2020/30347]
23 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming, artikel 4;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11
en 42;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,
artikelen 181, 182 en 187;
Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
21 maart 2020;
Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op
22 maart 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten
op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen
een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de zeer
snelle evolutie van de situatie in België en in de naburige landen,
omwille van het bereiken van de pandemische grens, beslist door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), omwille van de incubatietijd
van het coronavirus COVID-19 en van de stijging van de omvang en het
aantal secundaire overdrachtsketens; bijgevolg is het onontbeerlijk om
de nodige maatregelen zonder verwijl te treffen;
Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en
de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad,
die is bijeengekomen op 10, 12 en 17 maart 2020;
Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking
van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het
beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve
voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel
inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige
maatregelen te nemen;
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot
de besmettelijkheid en het sterfterisico;
Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een
pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-19 dat de wereldeconomie
destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op
Europees grondgebied, en in België, en de exponentiële evolutie van
het aantal besmettingen; dat de tot op heden genomen maatregelen
deze exponentiële evolutie niet voldoende hebben kunnen indijken; dat
de bezettingsgraad van de ziekenhuizen, in het bijzonder van de
diensten van de intensieve zorg, kritiek wordt;
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die
het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische
bevolking;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die
meestal de longen en luchtwegen treft;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt
over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt
plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
Overwegende de adviezen van CELEVAL;
Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in
besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke
bedreiging vormen voor de volksgezondheid ;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
[C − 2020/30347]
23 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181,
182 et 187 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le
présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2020 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le
22 mars 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de
législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en
raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique
et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d’une pandémie,
décrété par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps
d’incubation du coronavirus COVID-19 et de l’augmentation de la taille
et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent,
il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités
fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil
National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12 et 17 mars 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de
l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le
cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la
préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe
implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures
urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du
coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son
risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19
comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré
maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise
l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l’évolution exponentielle du nombre
de contaminations ; que les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas
suffi à endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs,
devient critique ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre
d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la
maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la
bouche et le nez ;
Considérant les avis de CELEVAL
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements
dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent
un danger particulier pour la santé publique ;

17604

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding
van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot
het opleggen van de maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de
volksgezondheid;

Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la
propagation du virus, d’ordonner immédiatement les mesures indispensables sur le plan de la santé publique ;

Overwegende dat een politiemaatregel houdende het samenscholingsverbod bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel is;

Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police imposant
l’interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;

Overwegende dat het voormelde verbod van die aard is om,
enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en er bijgevolg
voor te zorgen dat de diensten van de intensieve zorg de zwaarst
getroffen patiënten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, en
om, anderzijds, meer tijd te geven aan de wetenschappers om efficiënte
behandelingen en vaccins te ontwikkelen;

Considérant que l’interdiction précitée est de nature, d’une part, à
diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre
aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement
atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de
donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements
efficaces et mettre au point des vaccins ;

Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het gehele nationale
grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie
bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de
openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren;

Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire
national ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans
la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser
leur efficacité ;

Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd
en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds
13 maart 2020;

Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès
survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid,
Besluit :
Artikel 1. § 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met
uitzondering van:

Considérant la nécessité urgente,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à
l’exception :

- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;

- des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;

- de dierenvoedingswinkels;

- des magasins d’alimentation pour animaux ;

- de apotheken;

- des pharmacies ;

- de krantenwinkels;

- des librairies ;

- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;

- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;

- ---------------------------------------------------------------------de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de
zaak en dit op afspraak.
-------------------------

- des
coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu’un client à la fois et
--------------------------------------------------------------------sur rendez-vous.
-----------------

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van
social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van
toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect
des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une
distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d’application pour toutes les activités mentionnées dans cet arrêté.

§ 2. De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden
overeenkomstig de volgende modaliteiten:

§ 2. L’accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les
modalités suivantes :

- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode
van maximum 30 minuten;

- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une
période de maximum 30 minutes ;

- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
Solden of kortingsacties zijn verboden.

- dans la mesure du possible, s’y rendre seul.
La pratique de soldes et réductions est interdite.

§ 3. De voedingswinkels mogen uitsluitend van 7.00 uur tot 22.00 uur
geopend zijn.

§ 3. Les magasins d’alimentation ne peuvent être ouverts que de 7.00
à 22.00 heures.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22u00.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure
d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.

§ 4. De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

§ 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à
l’approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d’infrastructures commerciales alimentaires.

§ 5. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.

§ 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif,
sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca
doit être stocké à l’intérieur.

In afwijking van het voorgaande lid mogen de hotels open blijven,
met uitzondering van hun eventuele restaurant.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les hôtels peuvent rester ouverts,
à l’exception de leur éventuel restaurant.

Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn
toegestaan.

La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

Art. 2. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven,
welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie
zich ertoe leent.

Art. 2. Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les
entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les
membres du personnel dont la fonction s’y prête.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden,
moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van
de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het
behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel
is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de
werkgever.

Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut
s’appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires
pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en
particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque
personne. Cette règle est également d’application pour les transports
organisés par l’employeur.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om
voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Les entreprises non essentielles dans l’impossibilité de respecter les
mesures précitées doivent fermer.

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

17605

Art. 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op
bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals
opgenomen in de bijlage bij huidig besluit.

Art. 3. Les dispositions de l’article 2 ne sont pas d’application aux
entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à
l’annexe au présent arrêté.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van
het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social
distancing toe te passen.

Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en œuvre,
dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les
règles de distanciation sociale.

Art. 4. Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n
wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te
garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter
tussen elke persoon.

Art. 4. Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être
organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation
sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre
chaque personne.

Art. 5. Worden verboden:

Art. 5. Sont interdits :

- de samenscholingen;

- les rassemblements ;

- de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;

- les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale,
festive, folklorique, sportive et récréative ;

- de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;

- les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements
de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;

- de activiteiten van de erediensten.

- les activités des cérémonies religieuses.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont autorisées :

- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;

- les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ;

- Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder
hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening
van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder
hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect
van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

- Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant
sous le même toit en compagnie d’une autre personne, l’exercice d’une
activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant
sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le
respect d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne.

Art. 6. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair
onderwijs worden geschorst.

Art. 6. Les leçons et activités sont suspendues dans l’enseignement
maternel, primaire et secondaire.

Opvang wordt echter verzekerd.

Une garderie est toutefois assurée.

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement
l’enseignement à distance.

Art. 7. Niet essentiële reizen vanuit België zijn verboden.

Art. 7. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont
interdits.

Art. 8. De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is
verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te
bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van
dringende redenen zoals:

Art. 8. Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit
de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas
de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:

- zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening
toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;

- se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des
articles 1er et 3, et en revenir ;

- toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
- toegang te hebben tot medische zorgen;

- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux
de poste
- avoir accès aux soins médicaux ;

- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor
minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare
personen;

- fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs,
aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ;

- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van
het woon-werkverkeer.

- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet
domicile-lieu de travail.

- Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.

- Les situations visées à l’article 5, alinéa 2.

Art. 9. In het kader van de toepassing van de maatregelen voorgeschreven door dit besluit en voor zover de operationele behoeften het
vereisen, worden de afwijkingen van de bepalingen betreffende de
organisatie van de arbeids- en rusttijden voorgeschreven door Deel VI,
Titel I van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten toegelaten voor
de geldigheidsperiode van dit besluit.

Art. 9. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le
présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles
l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du
temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de
l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police sont autorisées pour la durée de
l’application du présent arrêté.

Art. 10. § 1. Inbreuken op de bepalingen van de artikelen1, 5 en 8
worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8
sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du
15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

§ 2. De bedrijven, bedoeld in artikel 2, die, na het voorwerp geweest
te zijn van een eerste vaststelling, nog steeds de verplichtingen inzake
social distancing niet respecteren zullen het voorwerp uitmaken van
een sluitingsmaatregel.

§ 2. Les entreprises visées à l’article 2 qui, après avoir fait l’objet d’un
premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de
distanciation sociale feront l’objet d’une mesure de fermeture.

Art. 11. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 11. Les autorités de police administrative sont chargées de
l’exécution du présent arrêté.

De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van
dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het
politieambt.

Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent
arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux
dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.

Art. 12. Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID - 19 te beperken, wordt opgeheven.

Art. 12. L’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est
abrogé.

17606

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Art. 13. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing
tot en met 5 april 2020.

Art. 13. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 5 avril 2020 inclus.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking vanaf de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au
Moniteur belge.

Brussel, 23 maart 2020.

Bruxelles, le 23 mars 2020.
P. DE CREM

P. DE CREM

Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020

Annexe à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020

Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie
en de behoeften van de bevolking

Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont
nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des
besoins de la population

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de
Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont
nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des
besoins de la population, sont les suivants :

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l’ensemble de leurs
services ;

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor
preventieve gezondheidszorg;

- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de
prévention de santé;

- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen,
voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare
personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

- Les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes âgées,
aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales ;

- De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor
toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du
contrôle et de la gestion de crises dans les matières sanitaires et
environnementales ;

- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en
detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

- Les services d’asile et migration, en ce compris l’accueil et la
détention dans le cadre de retour forcé ;

- De integratie en inburgeringsdiensten;

- Les services d’intégration et d’insertion ;

- De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het
vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten
en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris
le remplacement et la vente d’appareils téléphoniques, de modems,
de carte SIM et l’installation) et l’infrastructure numérique ;

- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

- Les médias, les journalistes et les services de communication ;

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

- Les services de collecte et de traitement des déchets ;

- De hulpverleningszones

- Les zones de secours

- De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;

- De diensten van private en bijzondere veiligheid;

- Les services de sécurité privée et particulière ;

- De politiediensten;

- Les services de police ;

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende
medische hulpverlening;

- Les services d’aide médicale, et d’aide médicale urgente ;

- Defensie;

- La Défense ;

- De Civiele Bescherming;

- La Protection Civile ;

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van
het OCAD;

- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris
l’OCAM ;

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn:
justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.

- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de
justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts
judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaires, traducteursinterprètes, avocats ;

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

- Le Conseil d’Etat et les juridictions administratives ;

- Het Grondwettelijk Hof

- La Cour constitutionnelle

- De internationale instellingen en diplomatieke posten;

- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;

- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van
Brussel Preventie en Veiligheid;

- Les services de planification d’urgence et de gestion de crise, en ce
compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

- L’Administration générale des douanes et accises ;

- De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het
organiseren van opvang, internaten , opvangtehuizen en permanente
zorginstellingen ;

- Les milieux d’accueil des enfants et les écoles, les internats, homes
d’accueil et homes d’accueil permanents en vue de l’organisation de
l’accueil ;

- De universiteiten en hogescholen ;

- Les universités et les hautes écoles ;

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

17607

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het
spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van
personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter
ondersteuning van deze transportmodi.

- Les services de taxi, les services de transports en commun, le
transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres
modes de transport de personnes et de marchandises et la logistiques,
et les services essentiels en appui de ces modes de transport.

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les
fournisseurs de bois de chauffage ;

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de
voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la
chaîne alimentaire, l’alimentation animale, l’industrie alimentaire,
l’agriculture et l’horticulture et la production d’engrais et la pêche ;

- Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

- Les services vétérinaires, d’insémination pour l’élevage et
d’équarrissage ;

- Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren

- Les services de soin, d’hébergement et de refuge pour animaux ;

- Dierenvervoer

- Les services de transports d’animaux ;

- De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke
hygiëne producten;

- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de
produits d’hygiène personnelle ;

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van
technische of veiligheidsredenen;

- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des
raisons techniques ou de sécurité ;

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

- L’industrie de l’emballage lié aux activités autorisées ;

- De apotheken en farmaceutische industrie;

- Les pharmacies et l’industrie pharmaceutique ;

- De hotels;

- Les hôtels ;

- De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten
voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen
van vervangwagens;

- Les services de dépannage et de réparation et le service après-vente
urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à
disposition de véhicules de remplacement ;

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een
veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des
risques de sécurité ou d’hygiène ;

- De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud
en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële
diensten;

- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l’entretien
ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services
essentiels ;

- De postdiensten;

- Les services postaux ;

- De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de
essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

- Les services publics et l’infrastructure publique qui jouent un rôle
dans les services essentiels des catégories autorisés ;

- De waterhuishouding;

- La gestion des eaux ;

- De inspectie- en controlediensten;

- Les services d’inspection et de contrôle ;

- De sociale secretariaten;

- Les secrétariats sociaux ;

- De noodcentrales en ASTRID;

- Les centrales de secours et ASTRID ;

- De meteo- en weerdiensten;

- Les services météorologiques ;

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

- Les organismes de paiement des prestations sociales ;

- De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie,
raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

- Le secteur de l’énergie (gaz, électricité, pétrole): construction,
production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het
oppompen;

- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;

- De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

- L’industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;

- De productie van medische instrumenten;

- La production d’instruments médicaux ;

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle
diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële
markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor
de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en
de financiële berichtgeving tussen banken;

- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous
les services utiles dans ce cadre, le transfert d’effets, l’infrastructure
du marché financier, le commerce extérieur, les services
d’approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les
gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes
financiers ;

- De verzekeringssector;

- Le secteur des assurances ;

- De grondstations van ruimtevaartsystemen;

- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;

- De productie van radio-isotopen;

- La production d’isotopes radioactifs ;

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

- La recherche scientifique d’intérêt vital ;

- Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

- Le transport national, international et la logistique ;

17608

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

- Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter
ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui
du transport aérien, de l’assistance en escale, des aéroports de la
navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la
navigation aérienne ;

- De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping,
goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten
ter ondersteuning hiervan;

- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea
shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et
les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial ;

- De nucleaire en radiologische sector.

- Le secteur nucléaire et radiologique.

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst
vertaald naar de paritaire comités.

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid
105 Paritair comité voor non-ferro metalen
110 Paritair comité voor textielverzorging
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
112 Paritair comité voor het garage bedrijf
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid
117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren
120 Paritair comité voor de textielnijverheid
121 Paritair comité voor de schoonmaak
124 Paritair
125 Paritair
126 Paritair
127 Paritair
129 Paritair
karton

comité
comité
comité
comité
comité

voor het bouwbedrijf
voor de houtnijverheid
de stoffering en houtbewerking
voor de handel in brandstoffen
voor de voortbrenging van papierpap, papier en

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en
tuinbouwwerken
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

Beperkingen

Volcontinu bedrijven
Volcontinu bedrijven
Beperkt tot onderhoud productie, herstellingen van landbouwmachines
Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten

Beperkt tot de sector van de persoonlijke hygiëne producten,
waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten
Beperkt tot de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren
en in de essentiële diensten
Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten
Beperkt tot houten verpakkingen en paletten
Beperkt tot houten verpakkingen en paletten
Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en
toiletpapier, evenals tot papier voor kranten
Beperkt tot drukken van dag en weekbladen

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en
toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04
143 Paritair comité voor de zeevisserij
144 Paritair comité voor de landbouw
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en
distributie
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij
onderwijs
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en
grondafhandeling voor luchthavens

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen
Beperkt tot onderhoud en herstelling

Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de
paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf
geen eigen bedienden paritair comité hebben

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel

17609

Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in
voedingswaren
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en
-handel
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het
gesubsidieerd vrij onderwijs
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel,
het vervoer en de logistiek
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector
301 Paritair comité voor het havenbedrijf

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en
toiletpapier, evenals tot papier voor kranten
Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en
toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

Beperkt tot radio en televisie

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

Beperkt tot de hotels

304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

Beperkt tot radio en televisie

309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

310 Paritair comité voor de banken

Beperkt tot essentiële bankverrichtingen

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

312 Paritair comité voor de warenhuizen
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)
316 Paritair comité voor koopvaardij
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
(en subcomités)
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
(en subcomités)
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen
die buurtwerken of- diensten leveren
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer
329 Paritair comité voor de socioculturele sector
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en
gezondheidssector

335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning
van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

336 Paritair comité voor de vrije beroepen
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale
huisvesting (en subcomités)
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën

Beperkt tot persoonlijke assistenten voor personen met een handicap

Beperkt tot zorg en voedselbedeling

Beperkt tot de sociale secretariaten

Beperkt tot gehandicaptenzorg

17610

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
Pour le secteur privé, la liste précitée
est traduite aux comités paritaires.

Limitations

102.9 Sous-commissions paritaires de l’industrie des carrières de
calcaire non taillés et des fours à chaux
104 Commission paritaire de l’industrie sidérurgique
105 Commission paritaire des métaux non-ferreux
110 Commission paritaire pour l’entretien du textile
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique

Limité à l’entretien, la production, la réparation des machines
agricoles

112 Commission paritaire des entreprises de garage

Limités aux services de dépannage et de réparation

116 Commission paritaire de l’industrie chimique
117 Commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole
118 Commission paritaire de l’industrie alimentaire
119 Commission paritaire du commerce alimentaire
120 Commission paritaire de l’industrie textile
121 Commission paritaire pour le nettoyage
124 Commission paritaire de la construction
125 Commission paritaire de l’industrie du bois
126 Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois
127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles
129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et
carton
130 Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des
journaux
132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles
136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Les entreprises fonctionnant en continu
Les entreprises fonctionnant en continu

Limité au secteur des produits d’hygiène personnelle, dont les
produits d’incontinence, les couches bébés et les produits d’hygiène
féminine
Limité au nettoyage dans les entreprises des secteurs cruciaux et dans
les services essentiels
Limité aux travaux urgents et aux interventions d’urgence
Limité au matériel d’emballage en bois et aux palettes
Limité au matériel d’emballage en bois et aux palettes
Limité au matériel d’emballage en papier et en carton, aux mouchoirs
et au papier toilette, ainsi qu’au papier journal
Limité à l’impression de journaux quotidiens et hebdomadaires

Limité au matériel d’emballage en papier et en carton, aux mouchoirs
et au papier toilette, ainsi qu’au papier journal

139 Commission paritaire de la batellerie
140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions: 140.01,140.03, 140.04
143 Commission paritaire de la pêche maritime
144 Commission paritaire de l’agriculture
145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles
149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution
149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
152 commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l’enseignement libre

Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport
ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport

Limité à l’entretien des machines et aux réparations
Limité à l’entretien et aux réparations

200 Commission paritaire auxiliaire pour employés

Limité aux employées des entreprises appartenant aux commissions
paritaires pour les ouvriers qui se retrouvent sur la liste et qui n’ont
pas de commission paritaire propre

201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Limité à l’alimentation et à l’alimentation pour animaux et aux fleurs
et aux plantes

202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire
202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d’alimentation
207 Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique
210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
211 Commission paritaire pour employés de l’industrie et du
commerce du pétrole
220 Commission paritaire pour les employés de l’industrie alimentaire
221 Commission paritaire des employés de l’industrie papetière
222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du
papier et du carton
225 Commission paritaire pour les employés des institutions de
l’enseignement libre subventionné
226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes
227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel
301 Commission paritaire des ports
302 Commission paritaire de l’industrie hôtelière

Limité au matériel d’emballage en papier et en carton, aux mouchoirs
et au papier toilette, ainsi qu’au papier journal
Limité au matériel d’emballage en papier et en carton, aux mouchoirs
et au papier toilette, ainsi qu’au papier journal

Limité à la radio et télévision
Limité aux hôtels

17611

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
304 Commission paritaire du spectacle

Limité à la radio et à la télévision

309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse
310 Commission paritaire pour les banques

Limité aux opérations bancaires essentielles

311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Limité à l’alimentation, l’alimentation pour animaux, les fleurs et les
plantes

312 Commission paritaire des grands magasins
313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
315 Commission paritaire de l’aviation commerciale
316 Commission paritaire pour la marine marchande
317 Commission paritaire pour les services de garde
318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors et sous-commissions
319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation
et d’hébergement et sous-commissions
320 Commission paritaire des pompes funèbres
321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux et service de proximité
326 Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l’électricité
328 Commission paritaire du transport urbain et régional
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
330 Commission paritaire des établissements et des services de santé
331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et
des soins de santé
332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l’aide sociale et des soins de santé
335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux
entreprises et aux indépendants
336 Commission paritaire pour les professions libérales
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
(et sous-commissions)
340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
23 maart 2020.
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM

Limité aux aides aux personnes handicapées

Limité aux soins aux personnes et à l’aide alimentaire

Limité aux secrétariats sociaux

Limité aux soins aux personnes handicapées

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.
Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
P. DE CREM

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2020/40774]

[C − 2020/40774]

23 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende bijzondere
maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond
van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

23 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures particulières dans le cadre la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le
livre XVIII du Code de droit économique

De Minister van Economie,
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikelen XVIII.1
en XVIII.2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;
Gelet op artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht,
ingevoed bij koninklijk besluit van 20 november 2013 en gewijzigd bij
de wet van 2 mei 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
19 maart 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende het uitbreken van het SARS-CoV-2 virus waarvan de
snelle verspreiding over de wereld niet voorzienbaar was;

La Ministre de l’Economie,
Vu le Code de droit économique, les articles XVIII.1 et XVIII.2, inséré
par la loi du 27 mars 2014 ;
Vu l’article XV.2 du Code de droit économique, inséré par arrêté royal
du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2020 ;

Overwegende de afkondiging van de internationale noodsituatie
voor de volksgezondheid (PHEIC) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’apparition en Chine du virus SRAS-CoV-2 en décembre 2019, dont la rapide propagation dans le monde n’était pas
prévisible ;
Considérant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) de l’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI)
en date du 30 janvier 2020 ;

Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een
pandemie door de WHO op 11 maart 2020;

Considérant la déclaration de l’OMS qualifiant le coronavirus
COVID-19 de pandémie en date du 11 mars 2020 ;

17612

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Overwegende dat deze pandemie een belangrijk risico vormt voor de
goede werking van het gezondheidssysteem, dat wordt bedreigd door
een overbelasting als gevolg van een plotse piek in het aantal
besmettingen, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid;
Overwegende dat niettegenstaande de genomen maatregelen, het
aantal besmettingen blijft toenemen en de nood aan medische hulpmiddelen, biodiden en persoonlijke beschermingsmiddelen ter bestrijding van de verspreiding van het virus verhoogt;
Overwegende dat de beschikbaarheid van deze producten in het
gedrang komt, door maatregelen genomen op internationaal niveau en
in andere landen, in het bijzonder de landen waar de productieeenheden en fabricage van deze producten zich bevinden;
Overwegende de moeilijkheden die worden ondervonden om de
beoogde producten binnen een redelijke termijn aan te schaffen, bij
gebreke aan alternatieven, verbonden aan ernstige verstoringen van de
markt voor medische hulpmiddelen, biociden en persoonlijke beschermingsmiddelen;
Overwegende de ontwrichting van de markt voor deze producten;

Considérant que cette pandémie représente un risque majeur pour le
bon fonctionnement du système de santé, menacé de par une surcharge
suite à une augmentation soudaine du nombre d’infections, ce qui
aurait de graves conséquences sur la santé publique ;
Considérant que malgré les mesures adoptées, le nombre de
personnes atteintes continue à augmenter et le besoin de dispositifs
médicaux, de biocides et d’équipements de protection individuelle
pour lutter contre la propagation du virus s’accroit ;
Considérant que la disponibilité de ces produits est en péril suite aux
mesures adoptées au niveau international et dans d’autres pays, en
particulier ceux où sont établies les entreprises de production et de
fabrication de ces produits ;
Considérant les difficultés rencontrées par le secteur de la santé pour
se procurer les produits visés dans un délai raisonnable et l’absence
d’alternatives liées aux graves perturbations du marché des dispositifs
médicaux, des biocides et des équipements de protection individuelle;

Overwegende dat het onontbeerlijk is om maatregelen te nemen die
ertoe strekken de continuïteit in de gezondheidssector als onderdeel
van de economie te verzekeren;
Overwegende dat deze maatregelen ertoe bijdragen om een algemene uitbraak van coronavirus te bestrijden, mede ter vrijwaring van
het arbeids- en productiepotentieel;
Overwegende dat een algemene uitbraak van het coronavirus dreigt
te leiden tot een ontwrichting van de economie in haar geheel, waarbij
ook de bevoorrading van andere sectoren in het land in het gevaar
komt;
Overwegende dat de maatregelen dienen te worden beperkt tot een
duur die noodzakelijk is om deze crisis op te lossen,

Considérant qu’il est indispensable de prendre des mesures visant à
assurer la continuité du secteur de la santé en tant que partie de
l’économie ;
Considérant que ces mesures contribuent à lutter contre une
propagation générale du coronavirus, ainsi qu’à la sauvegarde du
potentiel de main d’œuvre et de production ;
Considérant qu’une propagation générale du coronavirus risque de
mener à une désorganisation de l’économie dans son ensemble, ce qui
met en péril l’approvisionnement du pays dans d’autres secteurs
également ;
Considérant qu’il convient de limiter ces mesures à la durée
nécessaire pour gérer cette crise,

Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Considérant la désorganisation du marché de ces produits ;

Arrête :
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° “medisch hulpmiddel”: de medische hulpmiddelen zoals bedoeld
in de koninklijke besluiten van 18 maart 1999 betreffende de medische
hulpmiddelen, 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen
voor in-vitro diagnostiek en 15 juli 1997 betreffende de actieve
implanteerbare medische hulpmiddelen;

1° « dispositif médical » : les dispositifs médicaux visés dans les
arrêtés royaux du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, du
14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
et du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs ;

2° “persoonlijk beschermingsmiddel”: de producten bedoeld in
verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad
van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen;

2° « équipement de protection individuelle » : les produits visés par
le règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du
9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle ;

3° “FAGG”: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsprodcuten, opgericht bij de wet van 20 juli 2006;

3° « AFMPS » : Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé, créée par la loi du 20 juillet 2006 ;

4° ‘‘apotheek’’: de publiek opengestelde apotheek bedoeld in artikel 9
van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen;

4° « officine » : l’officine pharmaceutique ouverte au public visée à
l’article 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions des soins de santé ;

5° “ziekenhuis”: een ziekenhuis als bedoeld in de gecoördineerde wet
van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;

5° « hopital » : un hôpital visé dans la loi coordonnée du
10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

6° “gezondheidszorgbeoefenaar”: de beroepsbeoefenaar, bedoeld in
de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van
de gezondheidszorgberoepen, alsmede de beoefenaar van een nietconventionele praktijk, als bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de
artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen;

6° « professionnel des soins de santé » : le praticien professionnel visé
dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des
professions des soins de santé ainsi que le praticien d’une pratique non
conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques
non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art
pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales ;

7° “geregistreerde distributeur”: de distributeur bedoeld in artikel 4
van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende de
notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van
de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelen.

7° « distributeur enregistré » : le distributeur visé à l’article 4 de
l’arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à la notification d’un point de
contact matériovigilance et à l’enregistrement des distributeurs et
exportateurs de dispositifs médicaux.

Art. 2. De kleinhandel van de volgende medische hulpmiddelen is
enkel toegelaten door vergunde apotheken voor zover deze zijn
voorgeschreven door een gezondheidszorgbeoefenaar:

Art. 2. La vente au détail des dispositifs médicaux suivants est
uniquement autorisée aux officines agréées et pour autant qu’ils soient
prescrits par un professionnel des soins de santé :

1° chirurgische maskers;

1° masques chirurgicaux ;

2° screening materiaal;

2° matériel pour le screening ;

3° ontsmettingsdoekjes voor medisch gebruik;

3° lingettes désinfectantes pour utilisation médical ;

4° beademingstoestellen en aanverwante hulpmiddelen en toebehoren:

4° appareils respiratoires et dispositifs associés et assessoires ;

5° manchettes voor bloeddrukmeting voor éénmalig gebruik;

5° manchettes tension artérielles à usage unique ;

6° zelfklevende ECG elektrodes;

6° électrodes ECG autocollantes ;

7° hulpmiddelen gebruikt voor broncho-alveolaire lavage;

7° dispositif prélèvement lavage bronchoalvéolaire fermé ;

8° inhalatiekamers en maskers bronchoscopen voor eenmalig gebruik.

8° chambre d’aérosolisation et masque bronchoscopes à usage
unique.

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
De geregistreerde distributeurs verkopen de in het eerste lid
bedoelde medische hulpmiddelen enkel aan:

Les distributeurs enregistrés ne vendent les dispositifs médicaux
visés au premier alinéa qu’aux :

- andere geregistreerde distributeurs in de betrokken producten;

- autres distributeurs enregistrés des produits concernés ;

- vergunde apotheken;

- officines agréées ;

- ziekenhuizen;

- hôpitaux ;

- erkende gezondheidszorgbeoefenaars.

- professionnels des soins de santé.

Art. 3. De kleinhandelsverkoop van de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen en biociden is enkel toegelaten door vergunde apotheken voor zover deze zijn voorgeschreven door een gezondheidszorgbeoefenaar:

Art. 3. La vente au détail des équipements de protection individuelle et des biocides suivants est uniquement autorisée aux officines
agréées et pour autant qu’ils soient prescrits par un professionnel de la
santé :

1° FFP2 maskers;

1° masques FFP2 ;

2° FFP3 maskers;

2° masques FFP3;

3° hydroalcoholische gels ;

3° gels hydroalcoolique ;

4° beschermschorten al dan niet doorlaatbaar;

4° tabliers de protection, perméables ou non ;

5° beschermbrillen en maskers;

5° lunettes et masques de protection ;

6° handschoenen (nitril) lange mouw minstens 300mm;

6° gants (nitrile) manche longue d’au moins 300 mm ;

7° handalcohol;

7° alcool pour les mains ;

8° waterstof perioxide 12 % en verneveltoestellen (nocospray).

8° perioxide hydrogène 12 % et nébuliseurs (nocospray).

De groothandelaars verkopen de in het eerste lid bedoelde persoonlijke beschermingsmiddelen en biociden enkel aan:

17613

Les grossistes ne vendent les équipements de protection individuelle
et les biocides visés au premier alinéa qu’aux :

- groothandelaars in de betrokken producten;

- grossistes des produits concernés ;

- vergunde apotheken;

- officines agréées ;

- ziekenhuizen;

- hôpitaux ;

- erkende gezondheidsbeoefenaars;

- professionnels de la santé reconnus ;

- ondernemingen die deze behoeven in het kader van boek 9, titel 2,
van de Codex over het welzijn op het werk, en in volumes die
redelijkerwijze voorzienbaar zijn voor een gebruik binnen de komende
maand.

- entreprises qui en ont besoin dans le cadre du livre 9, titre 2 du
Codex sur le bien-être au travail, et dans des volumes dont on peut
raisonnablement prévoir l’utilisation au cours du mois prochain.

Art. 4. Op gemotiveerde vraag van het FAGG kunnen het aantal
transacties, de verkoop en verkoopsvolumes worden beperkt door de
Minister of de Directeur-generaal van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie, zowel voor klein- als voor
groothandel. De beperkingen worden bekendgemaakt op de website
van de FOD Economie en op de website van het FAGG.

Art. 4. Sur demande motivée de l’AFMPS, le nombre de transactions, les ventes et les volumes de vente peuvent être limités par le
Ministre ou le Directeur général de la Direction générale Réglementation économique du SPF Economie, tant pour le commerce de détail
que pour le commerce de gros. Les restrictions sont publiées sur le site
du SPF Economie et sur le site de l’AFMPS.

Indien nodig kan de verkoop van de bedoelde producten worden
beperkt tot de verkoop aan ziekenhuizen en aan patiënten.

Si nécessaire, la vente des produits visés peut être limitée à la vente
aux hôpitaux et aux patients.

Art. 5. Op voorstel van het FAGG in het kader van artikel 21,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor de apothekers kunnen de ambtenaren bedoeld in
artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht de herverdeling van
de voorraad van de in artikel 2 en 3 bedoelde producten bevelen, hetzij
door teruggave aan de groothandelaar, hetzij door rechtstreekse
herverdeling tussen de apotheken,.

Art. 5. Sur la proposition de AFMPS dans le cadre de l’article 21,
deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instruction
pour les pharmaciens, les agents visés à l’article XV.2 du Code de droit
économique peuvent ordonner la redistribution du stock d’un médicament ou d’une matière première, soit par un retour au grossiste, soit par
une redistribution directe entre les pharmacies.

Art. 6. De ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van het Wetboek van
economisch recht kunnen overgaan tot de opeising van de producten
bedoeld in de artikelen 2 en 3. De directeur-generaal van de algemene
directie Economische Inspectie is gemachtigd om de bevelen tot
opeising te ondertekenen.

Art. 6. Les fonctionnaires visés à l’article XV.2 du Code de droit
économique peuvent procéder à la réquisition des produits visés aux
articles 2 et 3. Le directeur général de la direction générale de
l’Inspection économique est habilité à signer les ordres de réquisition.

De vergoeding die bij opeising wordt betaald, dekt de kostprijs.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking drie
maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 23 maart 2020.

L’indemnité payée en cas de réquisition couvre le prix de revient.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge et cesse d’être en vigueur trois mois après sa
publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2020.

N. MUYLLE

N. MUYLLE

17614

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2020/40758]
20 MARS 2020. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires
dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises,
article 10;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d’administration publique wallonnes;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année
budgétaire 2020;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires
et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services
administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en
Région wallonne;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement wallon;
Vu le rapport du 18 mars 2020 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en
œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la
dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2020;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2020;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l’urgence;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes,
au sein du Conseil national de sécurité qui s’est réuni les 10, 12 et 17 mars 2020;
Considérant l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de
précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de
ces crises; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient
aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte
contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au
coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d’ordonner immédiatement les
mesures préconisées qui s’avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;
Considérant que le danger s’étend au territoire de l’ensemble du pays; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe
une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximiser leur efficacité;
Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion au niveau
régional;
Considérant que la crise est de nature à ralentir l’activité économique sur le territoire de la Région wallonne;
Considérant qu’il convient par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les entreprises;
Considérant que l’urgence est justifiée;
Sur proposition du Ministre de l’Economie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises;
2° le Ministre : le Ministre qui a l’Economie dans ses attributions;
3° l’entreprise : la petite entreprise visée à l’article 3, § 3, du décret dont l’effectif d’emploi et les seuils financiers
sont ceux visés à l’article 2.2. de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du Traité, la très petite entreprise visée à l’article 3, § 5, du décret et la personne physique qui exerce une
activité professionnelle à titre principal ou complémentaire;

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
4° les mesures contre le coronavirus COVID-19 : les mesures prises par le Conseil national de sécurité les 12 et
17 mars 2020 concernant le coronavirus COVID-19 et faisant l’objet des arrêtés ministériels des 13 et
18 mars 2020;
5° le Code NACE-BEL : la nomenclature d’activités économiques élaborée par l’Institut national des statistiques
(NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du
9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE)
n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du
29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006;
6° l’Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2. La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement
extraordinaire au sens de l’article 10 du décret.
Art. 3. Les indemnités compensatoires octroyées en vertu du présent arrêté sont octroyées conformément au
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Art. 4. Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l’entreprise totalement fermée ou à l’arrêt
en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans un secteur ou partie de secteur repris aux
divisions et sous-classes suivantes :
1° 47 du Code NACE-BEL à l’exception du 47.20, 47.62 et 47.73 du Code NACE-BEL;
2° 55 du Code NACE-BEL;
3° 56 du Code NACE-BEL;
4° 79 du Code NACE-BEL;
5° 96 du Code NACE-BEL, à l’exception du 96.021.
Une indemnité compensatoire de cinq mille euros est octroyée à l’entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en
conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active dans les secteurs suivants : autocars des transports
services occasionnels repris aux divisions et sous-classes 49.390 du Code NACE-BEL; attraction touristique au sens des
articles 110 et suivants du Code wallon du tourisme, activités foraines reprises aux divisions et sous-classes 93.211 du
Code NACE-BEL.
Une indemnité compensatoire de deux mille cinq cents euros est octroyée à l’entreprise qui doit modifier ses jours
de fermeture sans être fermée toute la semaine en application des mesures contre le coronavirus COVID-19 et active
dans la sous-classe 96.021 du Code NACE-BEL.
L’indemnité compensatoire visée aux alinéas 1er, 2 et 3, ne peut être attribuée qu’une seule fois par entreprise
inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit
économique.
Le Ministre peut compléter les secteurs ou partie de secteur, visés à l’alinéa 1er, 2 et 32, qui seraient ultérieurement
impactés compte tenu des mesures contre le coronavirus COVID-19.
Art. 5. L’entreprise introduit auprès de l’Administration via un formulaire la demande d’indemnité compensatoire à partir du 27 mars 2020.
La demande d’indemnité compensatoire doit être introduite dans les soixante-jours suivants la date de fermeture
totale ou partielle en application des mesures contre le coronavirus COVID-19, conformément à l’article 4.
Le Ministre détermine la forme et le contenu du formulaire ainsi que les modalités de gestion des demandes
d’indemnité compensatoire.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets au 14 mars 2020 et cesse d’être en vigueur nonante jours après sa
publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mars 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique,
de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS

17615

17616

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
ÜBERSETZUNG
ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[C − 2020/40758]
20. MÄRZ 2020 — Erlass der Wallonischen Regierung über die Gewährung von Ausgleichsentschädigungen
im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus COVID-19
Die Wallonische Regierung,
Aufgrund des Dekrets vom 11. März 2004 über die regionalen Anreize für Klein- oder Mittelbetriebe, Artikel 10;
Aufgrund des Dekrets vom 15. Dezember 2011 zur Organisation des Haushaltsplans, der Buchführung und der
Berichterstattung der wallonischen öffentlichen Verwaltungseinheiten;
Aufgrund des Dekrets vom 19. Dezember 2019 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans der
Wallonischen Region für das Haushaltsjahr 2020;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 8. Juni 2017 zur Organisation der internen Kontrolle und
des internen Audits des Haushalts und der Buchführung sowie der Verwaltungs- und Haushaltskontrolle in den
Dienststellen der Wallonischen Regierung, den Verwaltungsdiensten mit autonomer Buchführung, den regionalen
Unternehmen, den Einrichtungen und dem Vermittlungsdienst der Wallonischen Region;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 13. September 2019 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Regierungsurkunden;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 26. September 2019 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;
Aufgrund des Berichts vom 18. März 2020, der gemäß Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur
Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten
Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellt wurde;
Aufgrund der am 19. März 2020 abgegebenen Stellungnahme des Finanzinspektors;
Aufgrund des am 20. März 2020 gegebenen Einverständnisses des Ministers des Haushalts;
Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1
Absatz 1;
Aufgrund der Dringlichkeit;
In Erwägung der Konzertierungen zwischen den Regierungen der zuständigen föderierten Gebietskörperschaften
und Föderalbehörden innerhalb des Nationalen Sicherheitsrats, der sich am 10., 12. und 17. März 2020 versammelt hat;
In Erwägung des Artikels 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dem das
Vorsorgeprinzip bei der Bewältigung einer internationalen Gesundheitskrise und der aktiven Vorbereitung auf die
Möglichkeit solcher Krisen verankert ist; in der Erwägung, dass dieses Prinzip voraussetzt, dass es, wenn eine ernste
Gefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird, den Behörden obliegt, dringende und vorläufige Maßnahmen zu
ergreifen;
Unter Berücksichtigung der Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den Eigenschaften des
Coronavirus COVID-19, insbesondere seiner hohen Ansteckungs- und Mortalitätsgefahr;
In der Erwägung, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 das Coronavirus COVID-19 als
Pandemie bezeichnet hat;
In der Erwägung, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 16. März 2020 die Bedrohung durch das
Coronavirus COVID-19, das die Weltwirtschaft destabilisiert und sich schnell auf der ganzen Welt ausbreitet, auf die
höchste Stufe gehoben hat;
In Erwägung der Verbreitung des Coronavirus COVID-19 auf europäischem Gebiet und in Belgien;
In Erwägung der Dringlichkeit und des Gesundheitsrisikos, das das Coronavirus COVID-19 für die belgische
Bevölkerung darstellt;
In der Erwägung, dass es zur Verlangsamung und Begrenzung der Ausbreitung des Virus notwendig ist,
unverzüglich die empfohlenen Maßnahmen anzuordnen, die sich unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen
Gesundheit als unerlässlich erweisen;
In der Erwägung, dass sich die Gefahr auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt; dass es im allgemeinen Interesse
liegt, dass bei der Ergreifung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung konsequent
vorgegangen wird, um deren Wirksamkeit zu maximieren;
In der Erwägung, dass die direkten oder indirekten Folgen der Krise somit ein Management auf regionaler Ebene
erfordern;
In der Erwägung, dass die Krise so geartet ist, dass sie die wirtschaftliche Aktivität auf dem Gebiet der
Wallonischen Region verlangsamen kann;
In der Erwägung, dass folglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen sind, um die Unternehmen zu
unterstützen;
In der Erwägung, dass die Dringlichkeit begründet ist;
Auf Vorschlag des Ministers für Wirtschaft;
Nach Beratung,
Beschließt:
Artikel 1 - Zwecks der Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten die folgenden Definitionen:
1° Dekret: das Dekret vom 11. März 2004 über die regionalen Anreize für Klein- oder Mittelbetriebe;
2° Minister: der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Wirtschaft gehört;
3° Betrieb: der in Artikel 3 § 3 des Dekrets erwähnte Kleinbetrieb, dessen Beschäftigtenzahl und Finanzschwellen
diejenigen sind, die in Artikel 2.2 des Anhangs I zur Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angeführt
sind, der Kleinstbetrieb im Sinne von Artikel 3 § 5 des Dekrets und die natürliche Person, die hauptberuflich
oder nebenberuflich eine berufliche Aktivität ausübt;

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
4° Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus COVID-19: die Maßnahmen in Bezug auf das Coronavirus
COVID-19, die am 12. und 17. März 2020 vom Nationalen Sicherheitsrat getroffen worden sind, und
Gegenstand der Ministeriellen Erlasse vom 13. und 18. März 2020 sind;
5° NACE-BEL-Code: das vom Nationalen Statistischen Institut erarbeitete Verzeichnis (NACE-BEL 2008) in
Bezug auf die Systematik der Wirtschaftszweige in einem harmonisierten Europäischen Rahmen, so wie es
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 vom 9. Oktober 1990 des Rates bezüglich der statistischen
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, abgeändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993, die Verordnung (EG) Nr. 29/2002 vom
19. Dezember 2001, die Verordnung (EWG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
29. September 2003 und die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Dezember 2006 auferlegt;
6° Verwaltung: der Öffentliche Dienst der Wallonie Wirtschaft, Beschäftigung und Forschung.
Art. 2 - Die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit dem Coronavirus COVID-19 wird von der Regierung als
ein außerordentliches Ereignis im Sinne von Artikel 10 des Dekrets anerkannt.
Art. 3 - Die kraft des vorliegenden Erlasses gewährten Ausgleichsentschädigungen werden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen gewährt.
Art. 4 - Eine Ausgleichsentschädigung in Höhe von fünftausend Euro wird dem Unternehmen gewährt, das
infolge der Maßnahmen gegen das Coronavirus COVID-19 vollständig geschlossen wurde und stillsteht und in einem
Sektor oder Teil eines Sektors tätig ist, der zu den folgenden Klassen und Unterklassen gehört:
1° 47 des NACE-BEL-Codes mit Ausnahme der Nummern 47.20, 47.62 und 47.73 des NACE-BEL-Codes;
2° 55 des NACE-BEL-Codes;
3° 56 des NACE-BEL-Codes;
4° 79 des NACE-BEL-Codes;
5° 96 des NACE-BEL-Codes, mit Ausnahme der Nummer 96. 021.
Eine Ausgleichsentschädigung in Höhe von fünftausend Euro wird dem Unternehmen gewährt, das infolge der
Maßnahmen gegen das Coronavirus COVID-19 vollständig geschlossen wurde oder stillsteht und in den folgenden
Sektoren tätig ist: Reisebusse der Gelegenheitsverkehrsleistungen nach den Klassen und Unterklassen 49.390 des
NACE-BEL-Codes; touristische Attraktionen im Sinne von Artikel 110 ff. des Wallonischen Gesetzbuches über den
Tourismus, Schaustelleraktivitäten im Sinne der Klassen und Unterklassen 93.211 des NACE-BEL-Codes.
Eine Ausgleichsentschädigung in Höhe von zweitausendfünfhundert Euro wird dem Unternehmen gewährt, das
in Anwendung der Maßnahmen gegen das Coronavirus COVID-19 seine Schließungstage ändern muss, ohne die ganze
Woche geschlossen zu sein, und das in der Unterklasse 96.021 des NACE-BEL-Codes tätig ist.
Die Ausgleichsentschädigung nach Absatz 1, 2 und 3 kann in Übereinstimmung mit Buch III Titel 2 Kapitel 1 des
Wirtschaftsgesetzbuches nur einmal für jedes Unternehmen gewährt werden, das in der Zentralen Datenbank der
Unternehmen eingetragen ist.
Der Minister kann die in Absatz 1, 2 und 32 genannten Sektoren oder Teile von Sektoren ergänzen, die in der Folge
von den Maßnahmen gegen das Coronavirus COVID-19 betroffen wären.
Art. 5 - Das Unternehmen reicht den Antrag auf eine Ausgleichsentschädigung mittels eines Formulars ab dem
27. März 2020 bei der Verwaltung ein.
Der Antrag auf Ausgleichsentschädigung ist innerhalb von 60 Tagen nach dem Datum der vollständigen oder
teilweisen Schließung im Rahmen der Maßnahmen gegen das Coronavirus COVID-19 gemäß Artikel 4 einzureichen.
Der Minister bestimmt die Form und den Inhalt des Formulars sowie die Modalitäten für die Bearbeitung der
Anträge auf Ausgleichsentschädigung.
Art. 6 - Der vorliegende Erlass wird am 14. März 2020 wirksam und tritt neunzig Tage nach seiner
Veröffentlichung im Belgisches Staatsblatt außer Kraft.
Art. 7 - Der Minister für Wirtschaft wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 20. März 2020
Für die Regierung:
Der Ministerpräsident
E. DI RUPO
Der Minister für Wirtschaft, Außenhandel, Forschung und Innovation, digitale Technologien, Raumordnung,
Landwirtschaft, das IFAPME und die Kompetenzzentren
W. BORSUS

17617

17618

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[C − 2020/40758]
20 MAART 2020. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen
in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19
De Waalse Regering,
Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote
ondernemingen, artikel 10;
Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de
rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden;
Gelet op het decreet van 19 december 2019 betreffende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor
het begrotingsjaar 2020;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne
audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse
Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de
instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de
ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2019 tot regeling van de werking van de Waalse
Regering;
Gelet op het rapport van 18 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014
houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2020;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, lid 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de bevoegde gefedereerde entiteiten en de bevoegde federale
overheden in de Nationale Veiligheidsraad, die vergaderde op 10, 12 en 17 maart 2020;
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel
huldigt in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op de
potentialiteit van deze crises; dat dit beginsel inhoudt dat het, wanneer een ernstig risico zich allerwaarschijnlijkst voor
kan doen, de publieke overheden toekomt, dringende en voorlopige maatregelen aan te nemen;
Gelet op de verklaring van de WGO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder
de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;
Overwegende dat de WGO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;
Overwegende dat de WGO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de
wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;
Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische
bevolking inhoudt;
Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in
overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;
Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van alle landen verspreidt; dat het in het algemeen belang
is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de
doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;
Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer op gewestelijk niveau
vereisen;
Overwegende dat de crisis de economische activiteit op het grondgebied kan vertragen;
Overwegende dat het bijgevolg passend is de nodige maatregelen te nemen om de ondernemingen te
ondersteunen;
Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;
Op de voordracht van de Minister van Economie;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° decreet : het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en
middelgrote ondernemingen;
2° Minister : de Minister van Economie;
3° onderneming : de kleine onderneming bedoeld in artikel 3, § 3, van het decreet waarvan het personeelsbestand
en de financiële drempels degene zijn als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, de in artikel 3, § 5, van het decreet bedoelde zeer
kleine onderneming en de natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep of bijkomend
beroep;

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
4° de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 : de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 die de
Nationale Veiligheidsraad op 12 en 17 maart 2020 heeft genomen en die het voorwerp uitmaken van de
ministeriële besluiten van 13 en 18 maart 2020;
5° NACE-BEL-code : de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek
(NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van
9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de
Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij
Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese
Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese
Parlement en van de Raad van 20 december 2006;
6° de Administratie : de “Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche” (de Waalse Overheidsdienst
Economie, Tewerkstelling en Onderzoek).
Art. 2. De gezondheidscrisis gebonden aan het coronavirus COVID-19 wordt door de Regering erkend als een
buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 10 van het decreet.
Art. 3. De krachtens dit besluit toegekende compensatievergoedingen worden toegekend overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.
Art. 4. Een compensatievergoeding van vijfduizend euro wordt toegekend aan de onderneming die volledig is
gesloten of dit stilgelegd wordt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en die actief is in een
sector of een deel van een sector die deel uitmaakt van de volgende afdelingen en subklassen :
1° 47 van de NACE-BEL-code met uitzondering van 47.20, 47.62 en 47.73 van de NACE-BEL-code;
2° 55 van de NACE-BEL-code;
3° 56 van de NACE-BEL-code;
4° 79 van de NACE-BEL-code;
5° 96 van de NACE-BEL-code, met uitzondering van 96.021.
Een compensatievergoeding van vijfduizend euro wordt toegekend aan de onderneming die volledig is gesloten
of die stilgelegd wordt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en die actief is in de volgende
sectoren : autocars voor ongeregeld vervoer vermeld in de afdelingen en subklassen 49.390 van de NACE-BEL-code;
toeristische aantrekkingspool in de zin van artikel 110 en volgende van het Waalse Toerismewetboek, kermisactiviteiten
vermeld in de afdelingen en subklassen 93.211 van de NACE-BEL-code, organisatoren van evenementen.
Een compensatievergoeding van tweeduizend vijfhonderd euro wordt toegekend aan de onderneming die haar
sluitingsdagen moet wijzigen zonder de hele week gesloten te zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus
COVID-19 en die actief is in subklasse 96.021 van de NACE-BEL-code.
De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde compensatievergoeding kan slechts eenmaal per onderneming ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen worden toegekend, overeenkomstig boek III, Titel 2, hoofdstuk 1, van het
Wetboek van Economisch recht.
De Minister kan de in het eerste lid, 2 en 32, bedoelde sectoren of delen daarvan, die vervolgens zouden worden
getroffen rekening houdend de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, verder aanvullen.
Art. 5. De onderneming dient vanaf 27 maart 2020 de aanvraag voor een compensatievergoeding via een
formulier in bij de Administratie.
Overeenkomstig artikel 4 moet de aanvraag voor een compensatievergoeding binnen zestig dagen na de datum
van volledige of gedeeltelijke sluiting in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 ingediend
worden.
De Minister stelt de vorm en de inhoud van het formulier alsook de beheersmodaliteiten van de aanvragen voor
een compensatievergoeding vast.
Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking op 14 maart 2020 en houdt op van kracht te zijn negentig dagen na de
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 7. De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 20 maart 2020.
Voor de Regering :
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën,
Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS

17619

17620

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving

[C − 2020/40777]
20 MAART 2020. — Besluit van de administrateur-generaal over de tijdelijke toewijzing van sommige delegaties
van handtekening aan sommige personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen;
- het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij van 22 juli 2019 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige
personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Voor een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie is het wenselijk om tijdelijk ten gevolge van de uitbraak
van het coronavirus (COVID-19) een uitgebreidere delegatie van handtekening te geven aan sommige personeelsleden
van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- In dit kader worden er tijdelijk een aantal bijkomende delegaties van handtekening verleend in procesmatige
handelingen.
- De delegaties van handtekening die reeds werden gegeven in het besluit van de administrateur-generaal van de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 22 juli 2019 tot regeling van de delegatie van handtekening aan
sommige personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, blijven behouden;
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij onder andere volgende regelgeving:
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
- het Bodemdecreet van 27 oktober 2006;
- het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid;
- het Materialendecreet van 23 december 2011;
- het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;
- het VLAREMA-besluit van 17 februari 2012;
- het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij van 22 juli 2019 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige
personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN DE OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
BESLUIT:
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
2° Delegatiebesluit van 22 juli 2019: het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij van 22 juli 2019 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
Art. 2. De delegaties van handtekening, gedelegeerd in dit besluit, worden uitgeoefend binnen de perken en met
inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten,
besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen, alsook
van het ondernemingsplan.
De delegaties van handtekening, gedelegeerd in dit besluit, kunnen alleen uitgeoefend worden voor de
aangelegenheden die tot de taken van de afdeling, de dienst of het team in kwestie behoren.

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
Art. 3. Als in dit besluit voor bepaalde aangelegenheden expliciet een delegatie van handtekening gegeven wordt,
omvat die delegatie ook :
1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van die
aangelegenheden;
2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van die
aangelegenheden of er inherent deel van uitmaken;
3° het sluiten van overeenkomsten.
Art. 4. De delegaties, vermeld in dit besluit, hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de
beleidskredieten.
Art. 5. De bedragen, vermeld in dit besluit, zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
HOOFDSTUK II. — Algemene delegaties
Art. 6. In afwijking van artikel 6 van het Delegatiebesluit van 22 juli 2019 hebben de heer Danny Wille, de heer
Herman Gobel, mevrouw Ann Cuyckens en de heer Luc Goeteyn, ieder wat zijn of haar afdeling of dienst betreft,
delegatie van handtekening om de schriftelijke communicatie, inclusief de elektronische communicatie, zowel intern
als extern, van de OVAM te ondertekenen met de inspecteur van financiën.
Art. 7. In afwijking van artikel 11, eerste lid, van het Delegatiebesluit van 22 juli hebben de personen, vermeld in
artikel 6, delegatie van handtekening om overheidsopdrachten en raamovereenkomsten te plaatsen tot het
maximumbedrag, vermeld in de onderstaande tabel:

werken

Openbare of nietopenbare procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling,
vereenvoudigde onderhandelings-procedure met
voorafgaande bekendmaking, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap

O n d e rh a n d e l i n g s procedure zonder
voorafgaande bekendmaking

13.000.000

6.500.000

1.300.000

leveringen

8.000.000

4.000.000

800.000

diensten

2.400.000

1.200.000

240.000

Art. 8. In afwijking van artikel 12 van het Delegatiebesluit van 22 juli 2019 hebben de personen, vermeld in
artikel 6, delegatie van handtekening om opdrachten te plaatsen in het kader van een raamovereenkomst voor werken,
leveringen of diensten, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per opdracht van:
1° 6.500.000 euro voor werken;
2° 4.000.000 euro voor leveringen;
3° 1.200.000 euro voor diensten.
Art. 9. In afwijking van artikel 14, eerste lid, van het Delegatiebesluit van 22 juli 2019 heeft de heer Jan Verheyen
delegatie van handtekening om overheidsopdrachten te plaatsen met een aanvaarde factuur als vermeld in artikel 92
van de wet van 17 januari 2016 inzake overheidsopdrachten.
HOOFDSTUK III. — Specifieke delegaties
Art. 10. De heer Danny Wille, algemeen directeur, heeft delegatie van handtekening om:
1° advocaten aan te stellen en het bedrag van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten goed te
keuren en te betalen;
2° rechtsgedingen te voeren, als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de
administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof
en de internationale hoven.
Deze delegatie omvat het nemen van de beslissingen over:
a) het instellen van rechtsgedingen;
b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;
c) het berusten in een vonnis of arrest of het instellen van rechtsmiddelen ertegen, met uitzondering van het
instellen van een hoger beroep of een voorziening in cassatie;
d) de afstand van geding;
3° dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen aan te gaan, als het bedrag van de uitgaven die eruit
voortvloeien 85.000 euro niet overschrijdt;
4° de jaarrekeningen van de OVAM te ondertekenen.
Art. 11. De heer Herman Gobel, afdelingshoofd, heeft delegatie van handtekening om:
1° beslissingen te nemen in het kader van het personeelsmanagement met name inzake de indienstneming van
personeelsleden, de toewijzing van de functie en de salarisschaal aan personeelsleden, de toekenning van tijdelijke
salarissupplementen, functioneringstoelagen en andere vormen van bijkomende beloning met een tijdelijk karakter, de
bevordering van personeelsleden, en het ontslag van personeelsleden;
2° beslissingen te nemen in kader van het aanwezigheidsbeheer.

17621

17622

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
Art. 12. Mevrouw Ann Cuyckens, afdelingshoofd, heeft delegatie van handtekening om:
1° in afwijking van artikel 11, 3° van het Delegatiebesluit van 22 juli 2019 aanvragen vrijstelling van saneringsplicht
te behandelen;
2° een site vast te stellen op basis van bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging;
3° te beslissen om ambtshalve een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren of de grond op te nemen in een site
met het oog op de uitvoering van een siteonderzoek, in geval van een vrijstelling van de onderzoeksplicht, vermeld in
artikel 31, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006;
4° te beslissen om ambtshalve een beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of de andere maatregelen,
vermeld in afdelingen III, VI en VII van hoofdstuk VI van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, uit te voeren;
5° te beslissen om bodemsanering of de andere maatregelen, vermeld in titel III, hoofdstuk VI, afdeling III en VI,
van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, op siteniveau ambtshalve uit te voeren;
6° erkenningen te verlenen of in te trekken aan of van laboratoria in de discipline bodem, deeldomein
bodembescherming;
7° erkenning te verlenen aan bodemsaneringsdeskundigen en de erkenning geheel of gedeeltelijk te schorsen of op
te heffen.
Art. 13. De heer Luc Goeteyn, afdelingshoofd, heeft delegatie van handtekening om:
1° aanvaardingsconvenanten af te sluiten;
2° advies te geven over de vergunningsaanvragen voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten, de project- en
plan-MER-dossiers, met inbegrip van advies geven over de beroepen tegen beslissingen in die dossiers en het zelf
instellen van beroepen;
3° beslissingen te nemen in het kader van procesvoering rond milieuheffingen en het geven van betalingsopdrachten in verband met deze milieuheffingen;
4° erkenningen te verlenen of in te trekken aan of van laboratoria in de discipline afval en materialen.
HOOFDSTUK IV. — Mogelijkheid tot subdelegatie
Art. 14. De personen, vermeld in dit besluit, kunnen de delegaties die aan hen zijn verleend in het kader van dit
besluit, niet subdelegeren aan personeelsleden van hun afdeling, dienst of team.
HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen
Art. 15. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de ondertekening ervan en blijft gelden tot
andersluidend besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
Mechelen, 20 maart 2020.
De administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,
Henny DE BAETS

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE

GRONDWETTELIJK HOF

[C − 2020/40730]

[C − 2020/40730]
Bericht

Avis

Bij beschikking van 18 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de
volgende richtlijn aangenomen :

Par ordonnance du 18 mars 2020, la Cour constitutionnelle a adopté
la directive suivante :

Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen
van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis

Directive concernant les mesures procédurales particulières prises
par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la crise du coronavirus

Artikel 1. Geen enkele terechtzitting zal tot nader order worden
vastgesteld.

Article 1er. Aucune audience ne sera fixée jusqu’à nouvel ordre.

De zaken die reeds vastgesteld zijn voor de terechtzittingen van
24 maart 2020 en 22 april 2020 (de zaken met de rolnummers 6888, 6895
en 6898 en de rolnummers 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 en 7029) worden
sine die verdaagd.

Les affaires déjà fixées aux audiences prévues les 24 mars et
22 avril 2020 (les affaires avec les numéros de rôle 6888, 6895 et 6898 et
les numéros de rôle 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029) sont reportées
sine die.

Indien, naar aanleiding van een beschikking van ingereedheidbrenging, de partijen de intentie hebben om te vragen om te worden
gehoord, moeten zij dat doen binnen de in de beschikking bepaalde
termijn. De datum van de terechtzitting wordt te gelegener tijd bij
beschikking vastgesteld.

Si, à la suite d’une ordonnance de mise en état, les parties ont
l’intention de demander à être entendues, elles doivent le faire dans le
délai fixé dans l’ordonnance. La date de l’audience sera fixée par
ordonnance en temps utile.

Art. 2. De termijnen voor de indiening van memories, bepaald in de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof die thans
nog lopen, worden geschorst van 18 maart 2020 tot en met 5 april 2020
om opnieuw te beginnen lopen van ‘s anderendaags.

Art. 2. Les délais pour l’introduction des mémoires, fixés dans la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui courent
encore actuellement sont suspendus du 18 mars 2020 jusqu’au 5 avril 2020
inclus pour recommencer à courir dès le lendemain.

Tot dan doet het Hof ook geen bijkomende kennisgevingen meer van
nieuwe zaken en van memories.

D’ici là, la Cour n’effectuera plus non plus d’autres notifications de
nouvelles affaires et de mémoires.

Deze schorsing zal automatisch worden verlengd indien de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad die heden in werking treden,
worden verlengd of verstrengd.

Cette suspension sera automatiquement prolongée si les mesures du
Conseil national de sécurité qui entrent en vigueur aujourd’hui sont
prolongées ou renforcées.

17623

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
Art. 3. Alle stukken van de rechtspleging dienen, met toepassing
van artikel 82, eerste lid, van de voormelde bijzondere wet in beginsel
onverminderd bij een ter post aangetekende brief aan het Hof te
worden gezonden.

Art. 3. La règle contenue dans l’article 82, alinéa 1er, selon laquelle
l’envoi à la Cour de toute pièce de procédure doit être fait sous pli
recommandé à la poste, reste en principe intégralement applicable.

Partijen kunnen evenwel ervoor kiezen de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen aan het Hof uiterlijk om 13 u op de dag
waarop de termijn verstrijkt op het adres griffie@const-court.be,
rekening houdend met de voormelde schorsing. Zowel het elektronisch
bericht als zijn bijlage(n) worden ter griffie uitgeprint, met vermelding,
op elk document, van de datum van de elektronische verzending door
de partijen en de opening van het bericht ter griffie. Zij worden door de
griffier voor ontvangst geviseerd én aan het dossier toegevoegd.

Toutefois, les parties peuvent choisir d’envoyer les pièces de
procédure à la Cour par voie électronique à l’adresse
griffie@const-court.be, au plus tard à 13 heures le jour de l’expiration du
délai tenant compte de la suspension précitée. Tant le message
électronique que son ou ses annexe(s) sont imprimés au greffe, avec
mention, sur chaque document, de la date de l’envoi électronique par
les parties et de l’ouverture du message au greffe. Le greffier les vise
pour réception et les ajoute au dossier.

Art. 4. De griffie wordt gesloten voor persoonlijk contact.
Een minimumdienstverlening wordt toegepast. De griffie blijft
bereikbaar via telefoon, elektronische briefwisseling of briefwisseling
via de gewone post.

Art. 4. Le greffe est fermé en ce qui concerne les contacts
personnels.
Un service minimum est appliqué. Le greffe reste joignable par
téléphone, par e-mail ou par courrier ordinaire.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2020/40775]
21 MAART 2020. — Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020
Maatregelen tegen verspreiding coronavirus
Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. — Scheldegebied
De Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde, tevens Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee & Delta
en de administrateur-Generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust maken het volgende bekend:
dat er naar gestreefd dient te worden dat de werking van de nautische keten gegarandeerd blijft, zeker in de
uitzonderlijke omstandigheden betreffende de coronacrisis;
dat in de bestaande instructies van het RIVM voor personen werkzaam in vitale beroepen - welke door het
Nederlands Loodswezen worden gehanteerd - te lezen valt dat zij pas thuis dienen te blijven bij klachten en koorts;
dat in Vlaanderen van overheidswege een strengere norm gehanteerd wordt, waarbij ieder ziek personeelslid
onmiddellijk de werkplek moet verlaten;
dat loodsen/medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst binnen de nautische keten fysiek samen
werken op de volgende locaties:
- Loodsstations West en Noord
- Vervoer van loodsen over water
dat de Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde, tevens Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee &
Delta en de administrateur-Generaal van het Agentschap Maritieme Dienst-verlening en Kust de beide loodsdiensten
hebben verzocht maatregelen te treffen, teneinde de operationele gevolgen van bovenstaande discrepantie in beleid van
beide landen tot een minimum te beperken;
dat de beide loodsdiensten daarop het volgende pakket aan maatregelen hebben vastgesteld:
1. Dat de Vlaamse en Nederlandse loodsdienst maximale inspanning zullen leveren om aan boord van alle
loodsvaartuigen de ‘social distancing’ van 1,5 m te hanteren.
2. Dat de Vlaamse en Nederlandse loodsdienst op de Westpost en op de Noordpost zoveel als mogelijk het contact
tussen bemanning en loodsen onderling zullen vermijden. Gezien het geschetste verschil in beleid tussen de Vlaamse
en Nederlandse overheid zal worden voorzien in een voor elke nationaliteit aangemerkte wachtruimte waar de loodsen
gebruik van kunnen maken.

17624

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
Dit pakket aan maatregelen treedt in werking vanaf 22/03/2020 om 0.00 u en blijft van kracht zolang
bovengenoemde discrepantie in het beleid van beide landen inzake de aanpak van de bestrijding van de coronacrisis
blijft bestaan.
Deze gezamenlijke bekendmaking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch
Staatsblad.
Middelburg/Brussel 21 maart 2020.
De Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat Zee
en Delta, tevens Rijkshavenmeester Westerschelde,
Ir. Th. F.J. van de Gazelle

De Administrateur-generaal van het Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust,
Dr. ir. N. Balcaen

Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. − Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles.
Directeur : Wilfried VERREZEN
Télécharger le fichier (PDF)

23_2coronavirus.pdf (PDF, 546 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP